The Best Caribbean kitchen in town
ALL YOU JUST NEED IS 
LESS CHOIcE AND MORE SURPRISE!
NU RESERVEREN
JUST THE MENU

Bij Just hebben we wel een menukaart, maar een simpele. We verrassen je dagelijks met diverse en wisselende gerechten.Caribbean soulfood met een franse twist.

5mei:
SUSHI ORDER pop-up

Elke laatste zondag van de maand slaan Just en Sushi Order handen ineens voor de lekkerste Caribbean sushi!

Klik hier om te reserveren.

Bekijken

nog niet bekend
just sOul food

Elke eerste zondag van de maand: Green Eggs, soul food and rough kitchen

Bekijken

Diner show 23 december
Was Sold out !!

Zangeres Tamara Nivillac gaat dit jaar weer los met de feestdagen!
Ze presenteert in samenwerking met Just Restaurant Rotterdam, de dinner show “Winter Soul”. Een intieme avond op een cozy locatie, met live soul music en heerlijke soul food, aldus “a soulful Christmas” in alle opzichten! 

Bekijken

LET'S MAKE IT SIMPLE...

Gewoon Rotterdams. Culinair opvoeden. Leren eten, durven proeven. Kloppende smaken. Van Caribische zeeën tot aan de Nederlandse bodem.

Hier hebben we een open kaart. De keuze houden we namelijk simpel: VIS, VLEES en VEGA. Elke dag nieuwe creativiteit van de koks. 

wijn & spijs

Op vrijdag 23 & zaterdag 24 maart organiseren wij in samenwerking met Wijnimport Lenselinq een Wijn en Spijs diner. 

Meer lezen
goed eten, heerlijke wijnen en dat alles ook nog eens voor een zacht prijsje.

Bruiloft

Je meest bijzondere dag vieren in een sfeervolle locatie in hartje Rotterdam.

Babyshower

Geen zin in alle kraamvisite thuis over de vloer? Vier de geboorte van jullie kleine bij ons, dan ruimen wij de rommel op! 

Vrijgezellenfeest

Lekker vreten en lekker lullen op zn Rotterdams om het voorgenomen huwelijk te vieren? Bel voor de mogelijkheden!

Bedrijfsuitje

Op zoek naar een gezellige en authentieke locatie voor jouw bedrijfsfeestje?! Wij denken graag met je mee! 

Adres gegevens

Mauritsweg 53 B
3012 JX, Rotterdam

Openingstijden

Maandag:       11:00 - 00:00
Dinsdag:         11:00 - 00:00
Woensdag:     11:00 - 00:00
Donderdag:    11:00 - 00:00
Vrijdag:            11:00 - 2:00
Zaterdag:        11:00 - 2:00
Zondag:          Gesloten

Stel een vraag

Versturen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JUST ROTTERDAM B.V. TE ROTTERDAM PER 1 JANUARI 2017

1. Algemeen:Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn op al onze reserveringen en diensten de navolgende voorwaarden van toepassing.

2.1 Definities: Onder de navolgende woorden wordt telkens het navolgende verstaan.

2.2 Dienst: Het door Just Rotterdam verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (locatie) ruimte, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

 2.3 Reserveringswaarde: De totale waarde aan omzet van Just Rotterdam te zake deze overeenkomst.

2.4 Annulering: De in schriftelijke vorm door de klant aan Just Rotterdam gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt

2.5 No-show: Het zonder annulering niet gebruik maken door een klant van een op grond van deze overeenkomst te verstrekken dienst.

2.6 Groep (12 t/m 19 personen): Een gezelschap aan wie door Just Rotterdam een of meer diensten moet worden verleend krachtens deze of met deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten op de Just Rotterdam.

2.7 Partij: Een gezelschap vanaf 20 personen en/of een activiteit waarvoor door Just Rotterdam een of meer diensten worden verleend krachtens deze of met deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten en/of waarvoor de ruimte in de Just Rotterdam exclusief gereserveerd is.

3. Opties: Opties worden verleend met een tevoren vastgestelde afloopdatum. Een optie die niet voor de afloopdatum door de klant wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering, wordt geacht te zijn vervallen zonder dat daartoe vanwege de Just Rotterdam een opzegging vereist is.

 4. Tot stand komen overeenkomst: Just Rotterdam heeft het recht om aan gasten, klanten en/of degenen die hen vergezellen de toegang tot Just Rotterdam alsook het aanbieden van diensten te weigeren, indien naar zijn inschatting een normale/ordentelijke/veilige bedrijfsvoering dit vergt.

Alle door Just Rotterdam gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten voor (een) gast(en) of klant(en), aangegaan door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten. Just Rotterdam is aan tussenpersonen geen commissie of provisie verschuldigd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Annulering: De klant is niet bevoegd een overeenkomst met Just Rotterdam te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen aan Just Rotterdam te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Just Rotterdam niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden.

 5.1 No-show: In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.

 5.2 Locatiehuur: Wanneer een reservering is gemaakt voor het exclusief beschikken door een klant over de ruimte in Just Rotterdam voor een bepaalde tijd dan geldt bij annulering van de reservering het navolgende:

Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden aan Just Rotterdam een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde te betalen.

Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden aan Just Rotterdam een vergoeding van 75% van de reserveringswaarde tebetalen.

Bij annulering minder dan 4 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden Just Rotterdam 100% van de reserveringswaarde te betalen.

 5.3 Groepen: Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt bij annulering van die reservering navolgende:

Bij annulering meer dan 14 dagen voor het tijdstip waarop krachtens deze overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader tenoemen “de ingangsdatum”, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Just Rotterdam te betalen.

Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden Just Rotterdam een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde te betalen.

Bij annulering meer dan vier dagen van de ingangsdatum datum is de klant gehouden Just Rotterdam een vergoeding van 75% van de reserveringswaarde te betalen.

Bij annulering minder dan 4 dagen van de ingangsdatum is de klant gehouden Just Rotterdam een vergoeding van 100% van de reserveringswaarde te betalen.

 

5.4 Partijen: Wanneer een reservering is gemaakt voor een partij dan geldt voor annulering van deze reservering het navolgende:

- Bij annulering meer dan 2 maanden voor ingangsdatum is de klant niet gehouden Just Rotterdam enige vergoeding te betalen.

- Bij annulering meer dan 1 maand voor ingangsdatum is de klant gehouden Just Rotterdam een vergoeding van 25% van de reserveringswaarde te betalen.

- Bij annulering meer dan 14 dagen voor ingangsdatum is de klant gehouden Just Rotterdam een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde tebetalen.

- Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden Just Rotterdam een vergoeding van 75% van de reserveringswaarde tebetalen.

- Bij annulering minder dan 4 dagen voor ingangsdatum is de klant gehouden de Just Rotterdam een vergoeding van 100% van de reserveringswaarde te betalen.

 

6. Betalingsvoorwaarden

a. Just Rotterdam heeft het recht ter zake van zijn diensten een vooruitbetaling te verlangen, alsmede een tussentijdse betaling van reeds verleende diensten.

b. Betaling van te verrichten of verrichtte diensten vindt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen direct plaats met pin of credit card.

c. Voor al onze diensten geldt dat op de dag/avond van de reserveringsdatum direct betaalt dient te worden. Wij accepteren enkel PIN- en credit card

d. Indien en voor zover tijdige betaling door de klant achterwege blijft, is deze in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval dient hij aan Just Rotterdam B.V alle op de inning vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 hetgeen een en ander te vermeerderen met BTW.

e. Indien de klant in gebreke blijft, dient hij aan Just Rotterdam de rente over het verschuldigde bedrag te voldoen gelijk aan 2 % boven de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand wordt bij de berekening van de rente voor een gehele maand gerekend. Tenslotte komt aan Just Rotterdam een retentierecht toe op alle zaken die door of vanwege de klant in Just Rotterdam aanwezig zijn.

7. Toepasselijk recht en geschillen

a. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

b. De ongeldigheid van een of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

8. Aansprakelijkheid

Just Rotterdam is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Just Rotterdam. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Just Rotterdam bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking

9. Prijswijzigingen.

Just Rotterdam behoudt zich het recht om de geldende prijzen aan te passen.